6. Activitats complementàries

Les activitats complementàries escolars que oferim el Centre i que es realitzen dins l’horari escolar són:

INFORMÀTICA

:

A

través

de

programes

de

relacionar,

de

jocs

de

llenguatge

i

de

raonament,

es

reforcen

continguts

prèviament donats a classe. Al mateix temps aprenen a manipular i a familiaritzar-se amb l'ordinador.

PROGRAMA

SÍ!

:

A

Educació

Infantil

es

portarà

a

terme

aquest

programa

de

Salut

integral

on

es

treballaran

tots

els

beneficis que comporta tenir uns hàbits saludables ben assolits.

JUGUEM

CALCULANT

:

Es

treballa

l'agilitat

en

el

càlcul

mental

a

través

de

les

sèries

programades

pel

Quinzet

i

dels

quaderns de lògica.

ESTUDI

DIRIGIT

:

Els

alumnes

poden

treballar

els

exercicis

proposats

a

classe

i

poden

consultar

qualsevol

dubte

al

professor, així com disposar de la biblioteca.

JOCS DIDÀCTICS

: Els nens comparteixen i gaudeixen els jocs propis i els de l'escola.

AMBIENTACIÓ

DE

L'ESCOLA

:

És

una

activitat

que

es

porta

a

terme

per

crear

un

ambient

acollidor

i

respectar

les

tradicions.

XANQUES

: Els nens i nenes s'iniciaran i perfeccionaran en l'equilibri sobre xanques i participaran en les festes del poble.

ANGLÈS ORAL

: Es reforçarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma oral a partir de jocs i converses.

ORDINOGRAFIA

: Mecanografia aplicada als ordinadors (CS).

BONA

ORTOGRAFIA

SENSE

ESFORÇ

:

Basada

en

la

programació

neurolingüística,

es

pretén

millorar

l'ortografia

a

través

de la memòria visual.

EDUCACIÓ INFANTIL: Espais, Hora del conte, informàtica i jocs compartits. EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Anglès, Bona ortografia sense esforç, carpeta, comprensió lectora, emprenedoria, English skills, expressió escrita, informàtica, jocs compartits, lògica, projecte, racons de llengua i writing.

10. Programa de salut

Ens acollim al Programa de Salut Escolar i calendari de vacunacions que determini el Departament de Sanitat.

Tallers: Realitzem tallers relacionats amb la salut: d'alimentació saludable, higiene postural, cura de les dents...

Dia

de

la

Fruita:

Davant

la

importància

d’una

dieta

equilibrada

i

de

la

necessitat

del

consum

de

fruites,

es

fa

“el

dia

de

la

fruita”

que consisteix en que per esmorzar mengem fruita. També estem en el Pla de Consum de Fruita a les Escoles.

Programa

SI!:

Programa

de

Salut

Integral

dirigit

als

alumnes

d'Educació

Infantil

que

promou

l'activitat

física,

la

bona

alimentació,

l'educació emocional i els hàbits saludables.

11. Programa d

’intercanvi generacional

Els

alumnes

de

l'escola

realitzen

diferents

activitats

d'intercanvi

amb

les

dues

residències

del

poble.

Amb

la

Residència

St.

Josep

anem

a

cantar

nadales,

concurs

de

dibuix,

titelles,

gimcanes,

jocs

populars

i

intercanvi

d'experiències.

Amb

la

Residència

Món Martí col•laborem amb una cantada de nadales i en una diada de jocs compartits.

7. Programa d

e lectura

L’objectiu

d’aquest

programa

és

potenciar

el

gust

per

la

lectura

i

així

consolidar

l'hàbit

de

lectura

independent,

diària

i

reflexiva

que faci els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Cada

trimestre

anem

a

la

Biblioteca

de

Puig-reig

amb

els

alumnes.

Cada

nen/a

escull

llibres

que

li

agradin

per

llegir

a

classe,

a

l'hora de lectura silenciosa, potenciant així el gust per la lectura. Fem el grup de lectura amb els alumnes de 6è.

A

la

llar

d'infants

els

bibliotecaris

venen

a

l'escola,

un

cop

per

trimestre,

a

explicar

contes

als

nens

i

nenes.

També

preparemuna

maleta viatgera amb un recull de contes cedits per la Biblioteca. Cada setmana se l'emporta una família.

Padrins

de

lectura:

Els

alumnes

de

ajuden

als

alumnes

de

2n

i

els

alumnes

de

4t

els

de

P5

a

consolidar

la

lectura

mitjançant

els padrins de lectura.

3. Aprenentatge cooperatiu

L’escola

eduquem

en

un

context

de

socialització

privilegiat

on

els

alumnes

poden

reafirmar

la

seva

identitat

al

costat

d’altres

amb

qui

formar

grup,

plantejar-se

reptes

i

fer

aprenentatges.

L’escola

és

el

lloc

on

construir

l’aprenentatge

en

diàleg

amb

l’altre,

en els contextos de grup-classe i en totes les altres situacions de socialització.

Partim

d’una

visió

integradora

del

currículum

que

com

objectiu

fomentar

un

pensament

complex

i

crític,

que

busca

superar

una

visió

segmentada

dels

continguts

a

treballar.

Per

tant,

treballem

perquè

l’aprenentatge

ajudi

els

alumnes

a

esdevenir

persones competents i amb capacitat de desenvolupar criteri propi.

Potenciem

que

els

aprenentatges

tinguin

vinculacions

amb

l’entorn

físic,

social

i

cultural

pròxim

de

l’alumnat,

i

abordem

els

continguts

del

currículum

entenent

l’aprenentatge

com

un

procés

en

construcció.

Aquest

es

nodreix,

també,

a

partir

dels

esdeveniments de la vida dels nens i nenes, nois i noies i del món on vivim.

L’objectiu de l’aprenentatge cooperatiu és el d’aprendre individualment i contribuir a que aprengui el company.

1. Immersió lingüística en anglès

Veure apartat d´anglès.

2. Acompanyament personalitzat

A

la

nostra

escola

donem

una

atenció

individualitzada

i

personalitzada

a

cada

alumne

segons

les

seves

capacitats,

aptituds

i

necessitats específiques.

Partint

de

la

individualitat

de

cada

nen

i

cada

nena,

tenim

com

a

objectiu

la

construcció

de

la

seva

identitat

física,

emocional,

mental, espiritual i transcendent.

L’ambient

en

el

que

es

desenvolupa

el

conjunt

d’activitats

de

la

vida

educativa

és

alegre,

cordial

i

facilita

unes

relacions

humanes confiades i amoroses.

4. Transformació de la informació en coneixement

Treball individualitzat

: L’alumne aprèn a treballar de manera autònoma amb la supervisió de diferents mestres

Grups flexibles

: Constituïm grups més reduïts dins el grup-classe per fer possible una atenció més individualitzada i propera

Sortides

: Potenciem el contacte amb la realitat global, interdisciplinar, transdisciplinar.

Experimentació

:

Fem

activitats

d'experimentació

per

tal

d'ajudar

als

infants

a

conèixer

i

entendre

l'entorn

que

els

envolta.

Amb

elles,

tractem

d'estimular

la

curiositat

dels

més

petits

mitjançant

propostes

noves,

i

amb

les

quals

a

través

dels

diferents

sentits

gaudeixin en la realització d'aquestes, i es desenvolupin.

Treball

per

projectes

:

A

la

nostra

escola

també

treballem

per

projectes,

que

és

una

opció

metodològica

que

permet

organitzar

les

situacions

d'ensenyament-aprenentatge

des

d'una

perspectiva

globalitzadora

partint

de

les

inquietuds

i

la

curiositat

dels

infants.

Resoldre

els

problemes

que

es

van

generant

al

llarg

del

desplegament

del

projecte

convida

a

endinsar-se

en

diferents

continguts de les diferents àrees curriculars.

El

treball

per

projectes

propicia

que

les

activitats

d'aprenentatge

es

realitzin

amb

motivació:

els

continguts

d'aprenentatge

giren

entorn

a

problemes

o

temes

proposats

pels

nens,

aspecte

que

afavoreix

a

una

major

implicació,

motivació

i

responsabilització

del propi aprenentatge.

L'error

es

tracta

com

a

font

d'aprenentatge.

També

es

provoquen

situacions

que

fomenten

el

treball

cooperatiu,

per

tant,

la

llengua esdevé l'eix vertebrador de tot el procés.

A

l'escola

hem

desenvolupat

projectes

de

diferents

temes,

sempre

triats

segons

els

interessos

de

l'alumnat:

els

gossos,

el

lleó,

la

llet,

animals

estranys,

éssers

mitològics

i

fantàstics,

els

bombers,

etc.

O

també

fem

projectes

de

tota

l'escola,

com

ara:

El

circ,

el món de contes, etc.

Racons

de

joc

internivells

:

Els

racons

de

joc

internivells

consisteixen

en

fer

activitats

lúdiques

amb

grups

d’infants

de

diferents

edats, és a dir, uns quants de P3, uns quants de P4 i uns quants de P5.

Aquest

tipus

d’activitats

molts

aspectes

positius,

sobretot

socials

i

emocionals.

Afavoreixen

la

interrelació

dels

infants

del

mateix

cicle,

que

d’una

altra

manera

seria

més

difícil

que

es

relacionessin.

Els

infants

més

petits

descobreixen

nous

espais

fora

de

la

seva

aula,

coneixen

altres

mestres,

aprenen

a

moure’s

pels

diferents

espais

de

l’escola...

i,

d’aquesta

manera,

van

adquirint

seguretat i autonomia personal. Els infants més grans aprenen a cooperar amb els més petits, a ajudar-los quan cal...

Els

racons

de

joc

internivells

es

canvien

cada

trimestre

i

els

infants

cada

setmana

en

realitzen

un

de

diferent,

per

tal

que

els

puguin

fer

tots.

A

més,

també

aprofitem

aquesta

hora

per

treballar

la

llengua

anglesa,

ja

que

un

d’aquests

racons

sempre

es

fa

en anglès, amb la mestra especialista.

Emprenedoria: A Cicle Superior treballem en un projecte d'emprenedoria. El projecte es basa en realitzar un treball real: la creació, organització, gestió i tancament d›una cooperativa de fabricació de productes artesans i la seva venda al mercat de Berga.

5. Recursos tecnològics

Integrem les tecnologies de la informació i comunicació a les àrees curriculars, mitjançant:

Disposem de fibra òptica a totes les classes de primària.

Aules interactives: amb pissarres digitals a totes les aules d’Educació Primària i 2 pissarres digitals al segon cicle

d’Educació Infantil.

Utilització de Chromebooks i tauletes «Snappet».

12. Sortides, excursions i colònies

L'aprenentatge escolar depassa l'àmbit del centre educatiu. Oferim múltiples possibilitats educatives:

Teatre

Museus

Sortides que afavoreixen el coneixement del medi social i natural

Colònies,

on,

a

més

del

coneixement

de

l'entorn,

s'afavoreix

la

relació

amb

tots

els

nens

i

nenes

de

l'escola,

aprenent

entre tots a conviure en situacions diferents de la classe/escola.

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P1 i P2)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

Excursió temàtica de final de curs.

Excursions a Cal Pons.

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4A i P5)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (LAB 0-6 i Zoo de Barcelona).

2 Obres de teatre ("Rocu i el mar dels invisibles" i "The Flamingos").

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE INICIAL (1er i 2on)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Zoo de Barcelona).

3 Obres de teatre (una en anglès).

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE MITJÀ (3er i 4rt)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies a 5è (Castell de Fluvià).

Colònies final de curs de tres dies (6è).

8. Educació ambiental

ESCOLA VERDA

Des

de

2002

el

nostre

centre

forma

part

de

la

xarxa

d'Escoles

Verdes

de

Catalunya

i

per

a

dur

a

terme

aquest

projecte,

durant

el curs es treballen valors de respecte del medi, d'estalvi energètic i de reciclatge.

COMITÈ AMBIENTAL DE L’ESCOLA

El constituïm cada any i és qui aprova i fa el seguiment de les diverses actuacions.

HORT ESCOLAR

A

través

de

l'hort

natural

i

ecològic

de

l›escola,

educació

infantil

i

cicle

inicial

coneixem

la

cura

que

s›ha

de

tenir

de

les

verdures

i hortalisses per a que aquestes neixin, creixin i es puguin consumir, a través de l’hort natural i ecològic de l’escola.

A l'hort els alumnes també podran treballar amb el compostador i veure'n els seus resultats.

ELS RESIDUS: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR

Programa

cooperatiu

per

al

foment

de

la

reutilització

de

llibres

de

text

i

material

escolar

:

El

nostre

centre

porta

a

terme

des

de

fa

uns

anys

el

programa

de

reciclatge

de

llibres

i

material

escolar.

Pretenem

que

l’escola

tingui

un

material

comú

(calculadores, diccionaris...) i que els llibres de text es puguin aprofitar en més d’un curs.

Setmana

Europea

de

la

Prevenció

de

Residus

:

Cada

any

a

l'escola

celebrem

la

Setmana

Europea

de

la

Prevenció

de

Residus.

L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Hem anat realitzant les accions següents

:

Recollida

de

totes

les

deixalles

que

generen

els

infants

a

l'escola.

Després

es

van

classificar

i

pesar

tots

els

residus

i

es

van

posar els resultats en comú.

Creació de jocs amb material reciclat (tres en ratlla, bitlles, pescar peixos...)

Realitzar manualitats amb material reciclat (sonall, creació d'una ciutat, drac...)

Cartellera

verda:

És

l'espai

on

publiquem

les

notícies

relacionades

amb

el

medi

ambient.

S'actualitza

per

cursos

cada

mes.

En

trobem una en cada edifici.

Altres

:

Imprimim els fulls per les dues cares.

Potenciem l’ús del paper reciclat.

Enviem informacions a les famílies a través del correu electrònic.

Fomentem l’ús de la carmanyola per portar els esmorzars.

Insistim en l’ús de pitets i tovallons de roba.

Fem

recollida

selectiva

per

a

fer

la

separació

d’embolcalls

de

paper,

plàstic/metall,

matèria

orgànica

i

resta;

fem

ús

dels

contenidors del carrer.

Matèria orgànica: recollir el què necessitem a l’hort per a fer compost.

Netegem els patis.

ENERGIA

Llums

:

Recordem que cal tancar els llums en sortir d’una aula o espai. Tanquem tots els ordinadors els divendres.

Calefacció

:

“Abans d’obrir la finestra, tanquem els radiadors” A l’hivern, cada vegada que sortim a l’exterior, tanquem bé la porta.

COMPARTIM EXPERIÈNCIES MEDIAMBIENTALS AMB ALTRES ESCOLES

:

El

Comitè

Ambiental

explica

els

projectes

mediambientals

de

la

nostra

escola

a

altres

escoles

de

Catalunya,

amb

exposicions

de treballs, gràfiques, feines que es fan a l’hort...

CAMINADA POPULAR. FESTA DE LA NATURA

:

Cada

any

es

proposa

un

tema

mediambiental,

a

partir

del

qual

l'AMPA

organitza

una

caminada

popular

pels

voltants

del

poble,

amb sortida i arribada al pati de l'escola.

13. Festes i celebracions

Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura...

SANT MARTÍ

:

Amb

aquesta

festa

donem

a

conèixer

el

Patró

de

Puig-reig

i

de

la

nostra

escola,

i

el

fenomen

històric

i

llegendari

que

originà

aquesta celebració, i participem de la celebració de la festa del poble, amb els xanquers i la cuca.

CASTANYADA I TOTS SANTS

:

Vivim aquesta festa de tardor i treballem els elements tradicionals que l'acompanyen.

NADAL

:

La

celebració

del

Nadal

ens

porta

a

prendre

contacte

amb

la

manera

tradicional

de

celebrar

aquestes

festes

a

Catalunya.

Les

celebracions giren a l’entorn de el Tió, el pessebre, les nadales i representacions i celebracions.

SANT ANTONI. LA CORRIDA

:

La

festa

de

La

Corrida

és

una

de

les

festes

més

emblemàtiques

del

poble.

Es

celebra

per

Sant

Antoni

Abad

i

durant

tota

la

setmana a l'escola fem activitats relacionades amb la festa (manualitats , titelles, dibuixos de cavalls, caps de ruc ...)

El divendres es celebra la Corrida infantil.

CARNESTOLTES

:

És una festa per conèixer i celebrar la festa tradicional del Carnestoltes. Les activitats més destacades són:

La setmana boja.

Els pregons.

El passacarrers.

VELLA QUARESMA

:

Aquesta

festa

ens

acosta

a

la

tradició

del

calendari

de

la

Quaresma

fins

a

la

Pasqua.

Cada

setmana

traiem

una

pota

a

la

figura

de la Vella Quaresma, on ens deixa un missatge cada setmana.

SANT JORDI I LA ENGLISH WEEK

:

La

festa

de

Sant

Jordi

posa

els

alumnes

en

contacte

amb

la

riquesa

cultural

i

lúdica

del

país,

per

mitjà

de

les

activitats

incloses

en la Setmana de la English Week.

En

aquesta

setmana

es

canvia

el

ritme

escolar

i

es

duen

a

terme

diferents

activitats

en

anglès.

Es

fan

xerrades

sobre

salut,

medi

ambient, animals, respecte a l’entorn i sortides a l’entorn més proper.

També

es

duen

a

terme

diferents

tallers:

pintura,

perruqueria,

esports,

contes,

jocs

de

taula,

cuina

i

xanques.

L’últim

dia

fem

jocs

intercicles i cooperatius (sempre en la llenga anglesa).

Els

nens

i

nenes

de

6è,

el

dia

de

Sant

Jordi,

representen

la

llegenda

i

després

tota

l’escola

anem

a

passejar

per

les

parades

de

llibres i roses del poble.

DIA DE LA PAU

:

El 30 de gener també es fem activitats relacionades amb el dia de la pau, diferents cada curs escolar.

9. Pla català de l

’esport

La

nostra

Escola

participem

des

de

fa

5

cursos

en

el

Pla

Català

de

l’Esport

amb

l’objectiu

de

potenciar

uns

hàbits

esportius

de

col·laboració.

Els objectius que ens plantegem són:

Garantir el lligam entre el projecte educatiu del centre i el projecte esportiu de l'escola.

Promoure hàbits de salut.

Difondre la informació sobre les campanyes que arriben al Centre.

Col·laborar amb el Consell Esportiu del Berguedà.

Ofertar activitats esportives extraescolars que responguin als interessos de l'alumnat.

Organitzar

trobades

esportives

per

cada

curs

de

primària

amb

tots

els

centres

de

la

comarca

per

tal

de

promocionar

l'esport i els lligams entre els alumnes.

Realitzar activitats esportives en caps de setmana (crosos, curses

d’orientació, trobades d'escacs, trobades de tennis-taula...).

Participar la coordinadora del PCEE en les reunions, trobades i formació ofertades des del Consell Esportiu del Berguedà.

Les actuacions dins del Pla Català de l'Esport que realitzem des de l'escola són:

Extraescolars esportives: tennis taula en anglès, ball esportiu, roda d'esports i esports alternatius.

Participació

als

crossos

i

pedalades

organitzades

pel

Consell

Esportiu

del

Berguedà

juntament

amb

els

ajuntaments

de

les poblacions on es realitzen.

Sortides amb els xanquers de l'escola.

Trobades esportives intercentres: hi participen més de 300 alumnes de la comarca.

Cada 4 anys, organització de les olimpíades de l'escola.

C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12 (08692) Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

6. Activitats complementàries

Les

activitats

complementàries

escolars

que

oferim

el

Centre

i

que

es realitzen dins l’horari escolar són:

INFORMÀTICA

:

A

través

de

programes

de

relacionar,

de

jocs

de

llenguatge

i

de

raonament,

es

reforcen

continguts

prèviament

donats

a

classe.

Al

mateix

temps

aprenen

a

manipular

i

a

familiaritzar-se amb l'ordinador.

PROGRAMA

SÍ!

:

A

Educació

Infantil

es

portarà

a

terme

aquest

programa

de

Salut

integral

on

es

treballaran

tots

els

beneficis

que comporta tenir uns hàbits saludables ben assolits.

JUGUEM

CALCULANT

:

Es

treballa

l'agilitat

en

el

càlcul

mental

a

través

de

les

sèries

programades

pel

Quinzet

i

dels

quaderns

de lògica.

ESTUDI

DIRIGIT

:

Els

alumnes

poden

treballar

els

exercicis

proposats

a

classe

i

poden

consultar

qualsevol

dubte

al

professor, així com disposar de la biblioteca.

JOCS

DIDÀCTICS

:

Els

nens

comparteixen

i

gaudeixen

els

jocs

propis i els de l'escola.

AMBIENTACIÓ

DE

L'ESCOLA

:

És

una

activitat

que

es

porta

a

terme per crear un ambient acollidor i respectar les tradicions.

XANQUES

:

Els

nens

i

nenes

s'iniciaran

i

perfeccionaran

en

l'equilibri sobre xanques i participaran en les festes del poble.

ANGLÈS

ORAL

:

Es

reforçarà

l'aprenentatge

de

la

llengua

anglesa de forma oral a partir de jocs i converses.

ORDINOGRAFIA

: Mecanografia aplicada als ordinadors (CS).

BONA

ORTOGRAFIA

SENSE

ESFORÇ

:

Basada

en

la

programació

neurolingüística,

es

pretén

millorar

l'ortografia

a

través de la memòria visual.

EDUCACIÓ INFANTIL: Espais, Hora del conte, informàtica i jocs compartits. EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Anglès, Bona ortografia sense esforç, carpeta, comprensió lectora, emprenedoria, English skills, expressió escrita, informàtica, jocs compartits, lògica, projecte, racons de llengua i writing.

10. Programa de salut

Ens

acollim

al

Programa

de

Salut

Escolar

i

calendari

de

vacunacions

que determini el Departament de Sanitat.

Tallers:

Realitzem

tallers

relacionats

amb

la

salut:

d'alimentació

saludable, higiene postural, cura de les dents...

Dia

de

la

Fruita:

Davant

la

importància

d’una

dieta

equilibrada

i

de

la

necessitat

del

consum

de

fruites,

es

fa

“el

dia

de

la

fruita”

que

consisteix

en

que

per

esmorzar

mengem

fruita.

També

estem

en

el

Pla de Consum de Fruita a les Escoles.

Programa

SI!:

Programa

de

Salut

Integral

dirigit

als

alumnes

d'Educació

Infantil

que

promou

l'activitat

física,

la

bona

alimentació,

l'educació emocional i els hàbits saludables.

11. Programa d

’intercanvi generacional

Els

alumnes

de

l'escola

realitzen

diferents

activitats

d'intercanvi

amb

les

dues

residències

del

poble.

Amb

la

Residència

St.

Josep

anem

a

cantar

nadales,

concurs

de

dibuix,

titelles,

gimcanes,

jocs

populars

i

intercanvi

d'experiències.

Amb

la

Residència

Món

Martí

col•laborem

amb una cantada de nadales i en una diada de jocs compartits.

7. Programa d

e lectura

L’objectiu

d’aquest

programa

és

potenciar

el

gust

per

la

lectura

i

així

consolidar

l'hàbit

de

lectura

independent,

diària

i

reflexiva

que

faci

els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Cada

trimestre

anem

a

la

Biblioteca

de

Puig-reig

amb

els

alumnes.

Cada

nen/a

escull

llibres

que

li

agradin

per

llegir

a

classe,

a

l'hora

de

lectura

silenciosa,

potenciant

així

el

gust

per

la

lectura.

Fem

el

grup

de lectura amb els alumnes de 6è.

A

la

llar

d'infants

els

bibliotecaris

venen

a

l'escola,

un

cop

per

trimestre,

a

explicar

contes

als

nens

i

nenes.

També

preparemuna

maleta

viatgera

amb

un

recull

de

contes

cedits

per

la

Biblioteca.

Cada setmana se l'emporta una família.

Padrins

de

lectura:

Els

alumnes

de

ajuden

als

alumnes

de

2n

i

els

alumnes

de

4t

els

de

P5

a

consolidar

la

lectura

mitjançant

els

padrins de lectura.

3. Aprenentatge cooperatiu

L’escola

eduquem

en

un

context

de

socialització

privilegiat

on

els

alumnes

poden

reafirmar

la

seva

identitat

al

costat

d’altres

amb

qui

formar

grup,

plantejar-se

reptes

i

fer

aprenentatges.

L’escola

és

el

lloc

on

construir

l’aprenentatge

en

diàleg

amb

l’altre,

en

els

contextos

de grup-classe i en totes les altres situacions de socialització.

Partim

d’una

visió

integradora

del

currículum

que

com

objectiu

fomentar

un

pensament

complex

i

crític,

que

busca

superar

una

visió

segmentada

dels

continguts

a

treballar.

Per

tant,

treballem

perquè

l’aprenentatge

ajudi

els

alumnes

a

esdevenir

persones

competents

i

amb capacitat de desenvolupar criteri propi.

Potenciem

que

els

aprenentatges

tinguin

vinculacions

amb

l’entorn

físic,

social

i

cultural

pròxim

de

l’alumnat,

i

abordem

els

continguts

del

currículum

entenent

l’aprenentatge

com

un

procés

en

construcció.

Aquest

es

nodreix,

també,

a

partir

dels

esdeveniments

de la vida dels nens i nenes, nois i noies i del món on vivim.

L’objectiu

de

l’aprenentatge

cooperatiu

és

el

d’aprendre

individualment i contribuir a que aprengui el company.

1. Immersió lingüística en anglès

Veure lapartat d`anglès.

2. Acompanyament personalitzat

A

la

nostra

escola

donem

una

atenció

individualitzada

i

personalitzada

a

cada

alumne

segons

les

seves

capacitats,

aptituds

i

necessitats específiques.

Partint

de

la

individualitat

de

cada

nen

i

cada

nena,

tenim

com

a

objectiu

la

construcció

de

la

seva

identitat

física,

emocional,

mental,

espiritual i transcendent.

L’ambient

en

el

que

es

desenvolupa

el

conjunt

d’activitats

de

la

vida

educativa

és

alegre,

cordial

i

facilita

unes

relacions

humanes

confiades i amoroses.

4. Transformació de la i

nformació en coneixement

Treball

individualitzat

:

L’alumne

aprèn

a

treballar

de

manera

autònoma amb la supervisió de diferents mestres

Grups

flexibles

:

Constituïm

grups

més

reduïts

dins

el

grup-classe

per fer possible una atenció més individualitzada i propera

Sortides

:

Potenciem

el

contacte

amb

la

realitat

global,

interdisciplinar, transdisciplinar.

Experimentació

:

Fem

activitats

d'experimentació

per

tal

d'ajudar

als

infants

a

conèixer

i

entendre

l'entorn

que

els

envolta.

Amb

elles,

tractem

d'estimular

la

curiositat

dels

més

petits

mitjançant

propostes

noves,

i

amb

les

quals

a

través

dels

diferents

sentits

gaudeixin

en

la

realització d'aquestes, i es desenvolupin.

Treball

per

projectes

:

A

la

nostra

escola

també

treballem

per

projectes,

que

és

una

opció

metodològica

que

permet

organitzar

les

situacions

d'ensenyament-aprenentatge

des

d'una

perspectiva

globalitzadora partint de les inquietuds i la curiositat dels infants.

Resoldre

els

problemes

que

es

van

generant

al

llarg

del

desplegament

del

projecte

convida

a

endinsar-se

en

diferents

continguts de les diferents àrees curriculars.

El

treball

per

projectes

propicia

que

les

activitats

d'aprenentatge

es

realitzin

amb

motivació:

els

continguts

d'aprenentatge

giren

entorn

a

problemes

o

temes

proposats

pels

nens,

aspecte

que

afavoreix

a

una

major

implicació,

motivació

i

responsabilització

del

propi

aprenentatge.

L'error

es

tracta

com

a

font

d'aprenentatge.

També

es

provoquen

situacions

que

fomenten

el

treball

cooperatiu,

per

tant,

la

llengua

esdevé l'eix vertebrador de tot el procés.

A

l'escola

hem

desenvolupat

projectes

de

diferents

temes,

sempre

triats

segons

els

interessos

de

l'alumnat:

els

gossos,

el

lleó,

la

llet,

animals

estranys,

éssers

mitològics

i

fantàstics,

els

bombers,

etc.

O

també

fem

projectes

de

tota

l'escola,

com

ara:

El

circ,

el

món

de

contes, etc.

Racons

de

joc

internivells

:

Els

racons

de

joc

internivells

consisteixen

en

fer

activitats

lúdiques

amb

grups

d’infants

de

diferents

edats,

és

a

dir, uns quants de P3, uns quants de P4 i uns quants de P5.

Aquest

tipus

d’activitats

molts

aspectes

positius,

sobretot

socials

i

emocionals.

Afavoreixen

la

interrelació

dels

infants

del

mateix

cicle,

que

d’una

altra

manera

seria

més

difícil

que

es

relacionessin.

Els

infants

més

petits

descobreixen

nous

espais

fora

de

la

seva

aula,

coneixen

altres

mestres,

aprenen

a

moure’s

pels

diferents

espais

de

l’escola...

i,

d’aquesta

manera,

van

adquirint

seguretat

i

autonomia

personal.

Els

infants

més

grans

aprenen

a

cooperar

amb

els

més

petits, a ajudar-los quan cal...

Els

racons

de

joc

internivells

es

canvien

cada

trimestre

i

els

infants

cada

setmana

en

realitzen

un

de

diferent,

per

tal

que

els

puguin

fer

tots.

A

més,

també

aprofitem

aquesta

hora

per

treballar

la

llengua

anglesa,

ja

que

un

d’aquests

racons

sempre

es

fa

en

anglès,

amb

la

mestra especialista.

Emprenedoria: A Cicle Superior treballem en un projecte d'emprenedoria. El projecte es basa en realitzar un treball real: la creació, organització, gestió i tancament d›una cooperativa de fabricació de productes artesans i la seva venda al mercat de Berga.

5. Recursos tecnològics

Integrem les tecnologies de la informació i comunicació a les àrees

curriculars, mitjançant:

Disposem de fibra òptica a totes les classes de primària.

Aules interactives: amb pissarres digitals a totes les aules

d’Educació Primària i 2 pissarres digitals al segon cicle

d’Educació Infantil.

Utilització de Chromebooks i tauletes «Snappet».

12. Sortides, excursions i colònies

L'aprenentatge

escolar

depassa

l'àmbit

del

centre

educatiu.

Oferim

múltiples possibilitats educatives:

Teatre

Museus

Sortides

que

afavoreixen

el

coneixement

del

medi

social

i

natural

Colònies,

on,

a

més

del

coneixement

de

l'entorn,

s'afavoreix

la

relació

amb

tots

els

nens

i

nenes

de

l'escola,

aprenent

entre

tots a conviure en situacions diferents de la classe/escola.

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P1 i P2)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

Excursió temàtica de final de curs.

Excursions a Cal Pons.

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4A i P5)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (LAB 0-6 i Zoo de Barcelona).

2 Obres de teatre ("Rocu i el mar dels invisibles" i "The

Flamingos").

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE INICIAL (1er i 2on)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Zoo de

Barcelona).

3 Obres de teatre (una en anglès).

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE MITJÀ (3er i 4rt)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu

d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu

d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies a 5è (Castell de Fluvià).

Colònies final de curs de tres dies (6è).

8. Educació ambiental

ESCOLA VERDA

Des

de

2002

el

nostre

centre

forma

part

de

la

xarxa

d'Escoles

Verdes

de

Catalunya

i

per

a

dur

a

terme

aquest

projecte,

durant

el

curs

es

treballen

valors

de

respecte

del

medi,

d'estalvi

energètic

i

de

reciclatge.

COMITÈ AMBIENTAL DE L’ESCOLA

El

constituïm

cada

any

i

és

qui

aprova

i

fa

el

seguiment

de

les

diverses actuacions.

HORT ESCOLAR

A

través

de

l'hort

natural

i

ecològic

de

l›escola,

educació

infantil

i

cicle

inicial

coneixem

la

cura

que

s›ha

de

tenir

de

les

verdures

i

hortalisses

per

a

que

aquestes

neixin,

creixin

i

es

puguin

consumir,

a

través de l’hort natural i ecològic de l’escola.

A

l'hort

els

alumnes

també

podran

treballar

amb

el

compostador

i

veure'n els seus resultats.

ELS RESIDUS: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR

Programa

cooperatiu

per

al

foment

de

la

reutilització

de

llibres

de

text

i

material

escolar

:

El

nostre

centre

porta

a

terme

des

de

fa

uns

anys

el

programa

de

reciclatge

de

llibres

i

material

escolar.

Pretenem

que

l’escola

tingui

un

material

comú

(calculadores,

diccionaris...)

i

que

els llibres de text es puguin aprofitar en més d’un curs.

Setmana

Europea

de

la

Prevenció

de

Residus

:

Cada

any

a

l'escola

celebrem

la

Setmana

Europea

de

la

Prevenció

de

Residus.

L'objectiu

és

organitzar

durant

una

mateixa

setmana

i

arreu

d'Europa,

accions

de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Hem anat realitzant les accions següents

:

Recollida

de

totes

les

deixalles

que

generen

els

infants

a

l'escola.

Després

es

van

classificar

i

pesar

tots

els

residus

i

es

van

posar

els

resultats en comú.

Creació

de

jocs

amb

material

reciclat

(tres

en

ratlla,

bitlles,

pescar

peixos...)

Realitzar

manualitats

amb

material

reciclat

(sonall,

creació

d'una

ciutat, drac...)

Cartellera

verda:

És

l'espai

on

publiquem

les

notícies

relacionades

amb

el

medi

ambient.

S'actualitza

per

cursos

cada

mes.

En

trobem

una en cada edifici.

Altres

:

Imprimim els fulls per les dues cares.

Potenciem l’ús del paper reciclat.

Enviem

informacions

a

les

famílies

a

través

del

correu

electrònic.

Fomentem l’ús de la carmanyola per portar els esmorzars.

Insistim en l’ús de pitets i tovallons de roba.

Fem

recollida

selectiva

per

a

fer

la

separació

d’embolcalls

de

paper,

plàstic/metall,

matèria

orgànica

i

resta;

fem

ús

dels

contenidors del carrer.

Matèria

orgànica:

recollir

el

què

necessitem

a

l’hort

per

a

fer

compost.

Netegem els patis.

ENERGIA

Llums

:

Recordem

que

cal

tancar

els

llums

en

sortir

d’una

aula

o

espai.

Tanquem tots els ordinadors els divendres.

Calefacció

:

“Abans

d’obrir

la

finestra,

tanquem

els

radiadors”

A

l’hivern,

cada

vegada que sortim a l’exterior, tanquem bé la porta.

COMPARTIM

EXPERIÈNCIES

MEDIAMBIENTALS

AMB

ALTRES

ESCOLES

:

El

Comitè

Ambiental

explica

els

projectes

mediambientals

de

la

nostra

escola

a

altres

escoles

de

Catalunya,

amb

exposicions

de

treballs, gràfiques, feines que es fan a l’hort...

CAMINADA POPULAR. FESTA DE LA NATURA

:

Cada

any

es

proposa

un

tema

mediambiental,

a

partir

del

qual

l'AMPA

organitza

una

caminada

popular

pels

voltants

del

poble,

amb

sortida

i

arribada al pati de l'escola.

13. Festes i celebracions

Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura...

SANT MARTÍ

:

Amb

aquesta

festa

donem

a

conèixer

el

Patró

de

Puig-reig

i

de

la

nostra

escola,

i

el

fenomen

històric

i

llegendari

que

originà

aquesta

celebració,

i

participem

de

la

celebració

de

la

festa

del

poble,

amb

els xanquers i la cuca.

CASTANYADA I TOTS SANTS

:

Vivim

aquesta

festa

de

tardor

i

treballem

els

elements

tradicionals

que l'acompanyen.

NADAL

:

La

celebració

del

Nadal

ens

porta

a

prendre

contacte

amb

la

manera

tradicional

de

celebrar

aquestes

festes

a

Catalunya.

Les

celebracions

giren

a

l’entorn

de

el

Tió,

el

pessebre,

les

nadales

i

representacions

i

celebracions.

SANT ANTONI. LA CORRIDA

:

La

festa

de

La

Corrida

és

una

de

les

festes

més

emblemàtiques

del

poble.

Es

celebra

per

Sant

Antoni

Abad

i

durant

tota

la

setmana

a

l'escola

fem

activitats

relacionades

amb

la

festa

(manualitats

,

titelles,

dibuixos de cavalls, caps de ruc ...)

El divendres es celebra la Corrida infantil.

CARNESTOLTES

:

És

una

festa

per

conèixer

i

celebrar

la

festa

tradicional

del

Carnestoltes. Les activitats més destacades són:

La setmana boja.

Els pregons.

El passacarrers.

VELLA QUARESMA

:

Aquesta

festa

ens

acosta

a

la

tradició

del

calendari

de

la

Quaresma

fins

a

la

Pasqua.

Cada

setmana

traiem

una

pota

a

la

figura

de

la

Vella

Quaresma, on ens deixa un missatge cada setmana.

SANT JORDI I LA ENGLISH WEEK

:

La

festa

de

Sant

Jordi

posa

els

alumnes

en

contacte

amb

la

riquesa

cultural

i

lúdica

del

país,

per

mitjà

de

les

activitats

incloses

en

la

Setmana Cultural.

Cada

any,

a

la

setmana

que

coincideix

St.

Jordi

i

la

mare

de

Déu

de

Montserrat, celebrem les Jornades Culturals.

En

aquesta

setmana

es

canvia

el

ritme

escolar

i

es

duen

a

terme

diferents

activitats.

Als

matins

es

fan

xerrades

sobre

salut,

medi

ambient, animals, respecte a l’entorn i sortides a l’entorn més proper.

A

la

tarda

es

duen

a

terme

diferents

tallers:

pintura,

perruqueria,

esports,

contes,

jocs

de

taula,

cuina

i

xanques.

L’últim

dia

fem

jocs

intercicles i cooperatius.

Els

nens

i

nenes

de

6è,

el

dia

de

Sant

Jordi,

representen

la

llegenda

i

després

tota

l’escola

anem

a

passejar

per

les

parades

de

llibres

i

roses del poble.

DIA DE LA PAU

:

El

30

de

gener

també

es

fem

activitats

relacionades

amb

el

dia

de

la

pau, diferents cada curs escolar.

9. Pla català de l

’esport

La

nostra

Escola

participem

des

de

fa

5

cursos

en

el

Pla

Català

de

l’Esport

amb

l’objectiu

de

potenciar

uns

hàbits

esportius

de

col·laboració.

Els objectius que ens plantegem són:

Garantir

el

lligam

entre

el

projecte

educatiu

del

centre

i

el

projecte esportiu de l'escola.

Promoure hàbits de salut.

Difondre

la

informació

sobre

les

campanyes

que

arriben

al

Centre.

Col·laborar amb el Consell Esportiu del Berguedà.

Ofertar

activitats

esportives

extraescolars

que

responguin

als

interessos de l'alumnat.

Organitzar

trobades

esportives

per

cada

curs

de

primària

amb

tots

els

centres

de

la

comarca

per

tal

de

promocionar

l'esport

i

els lligams entre els alumnes.

Realitzar

activitats

esportives

en

caps

de

setmana

(crosos,

curses

d’orientació, trobades d'escacs, trobades de tennis-taula...).

Participar

la

coordinadora

del

PCEE

en

les

reunions,

trobades

i

formació ofertades des del Consell Esportiu del Berguedà.

Les

actuacions

dins

del

Pla

Català

de

l'Esport

que

realitzem

des

de

l'escola són:

Extraescolars

esportives:

tennis

taula

en

anglès,

ball

esportiu,

roda d'esports i esports alternatius.

Participació

als

crossos

i

pedalades

organitzades

pel

Consell

Esportiu

del

Berguedà

juntament

amb

els

ajuntaments

de

les

poblacions on es realitzen.

Sortides amb els xanquers de l'escola.

Trobades

esportives

intercentres:

hi

participen

més

de

300

alumnes de la comarca.

Cada 4 anys, organització de les olimpíades de l'escola.