6. Activitats complementàries

Les activitats complementàries escolars que oferim el Centre i que es realitzen dins l’horari escolar són:

INFORMÀTICA

:  

A  

través  

de  

programes  

de  

relacionar,  

de  

jocs  

de  

llenguatge  

i  

de  

raonament,  

es  

reforcen  

continguts

prèviament donats a classe. Al mateix temps aprenen a manipular i a familiaritzar-se amb l'ordinador.

PROGRAMA  

SÍ!

:

  

A  

Educació  

Infantil  

es  

portarà  

a  

terme  

aquest  

programa  

de  

Salut  

integral  

on  

es  

treballaran  

tots  

els

beneficis que comporta tenir uns hàbits saludables ben assolits.

JUGUEM  

CALCULANT

:  

Es  

treballa  

l'agilitat  

en  

el  

càlcul  

mental  

a  

través  

de  

les  

sèries  

programades  

pel  

Quinzet  

i  

dels

quaderns de lògica.

ESTUDI  

DIRIGIT

:  

Els  

alumnes  

poden  

treballar  

els  

exercicis  

proposats  

a  

classe  

i  

poden  

consultar  

qualsevol  

dubte  

al

professor, així com disposar de la biblioteca.

JOCS DIDÀCTICS

: Els nens comparteixen i gaudeixen els jocs propis i els de l'escola.

AMBIENTACIÓ   

DE   

L'ESCOLA

:   

És   

una   

activitat   

que   

es   

porta   

a   

terme   

per   

crear   

un   

ambient   

acollidor   

i   

respectar   

les

tradicions.

XANQUES

: Els nens i nenes s'iniciaran i perfeccionaran en l'equilibri sobre xanques i participaran en les festes del poble.

ANGLÈS ORAL

: Es reforçarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma oral a partir de jocs i converses.

ORDINOGRAFIA

: Mecanografia aplicada als ordinadors (CS).

BONA  

ORTOGRAFIA  

SENSE  

ESFORÇ

:  

Basada  

en  

la  

programació  

neurolingüística,  

es  

pretén  

millorar  

l'ortografia  

a  

través  

de

la memòria visual.

10. Programa de salut

Ens acollim al Programa de Salut Escolar i calendari de vacunacions que determini el Departament de Sanitat.

Tallers: Realitzem tallers relacionats amb la salut: d'alimentació saludable, higiene postural, cura de les dents...

Dia  

de  

la  

Fruita:  

Davant  

la  

importància  

d’una  

dieta  

equilibrada  

i  

de  

la  

necessitat  

del  

consum  

de  

fruites,  

es  

fa  

“el  

dia  

de  

la  

fruita”

que consisteix en que per esmorzar mengem fruita. També estem en el Pla de Consum de Fruita a les Escoles.

Programa  

SI!:  

Programa  

de  

Salut  

Integral  

dirigit  

als  

alumnes  

d'Educació  

Infantil  

que  

promou  

l'activitat  

física,  

la  

bona  

alimentació,

l'educació emocional i els hàbits saludables.

11. Programa d

’intercanvi generacional

Els  

alumnes  

de  

l'escola  

realitzen  

diferents  

activitats  

d'intercanvi  

amb  

les  

dues  

residències  

del  

poble.  

Amb  

la  

Residència  

St.

Josep  

anem  

a  

cantar  

nadales,  

concurs  

de  

dibuix,  

titelles,  

gimcanes,  

jocs  

populars  

i  

intercanvi  

d'experiències.

Amb  

la  

Residència

Món Martí col•laborem amb una cantada de nadales i en una diada de jocs compartits.

7. Programa d

e lectura

L’objectiu  

d’aquest  

programa  

és  

potenciar  

el  

gust  

per  

la  

lectura  

i  

així  

consolidar  

l'hàbit  

de  

lectura  

independent,  

diària  

i  

reflexiva

que faci els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Cada  

trimestre  

anem  

a  

la  

Biblioteca  

de  

Puig-reig  

amb  

els  

alumnes.  

Cada  

nen/a  

escull  

llibres  

que  

li  

agradin  

per  

llegir  

a  

classe,  

a

l'hora de lectura silenciosa, potenciant així el gust per la lectura. Fem el grup de lectura amb els alumnes de 6è.

A  

la  

llar  

d'infants  

els  

bibliotecaris

venen  

a  

l'escola,  

un  

cop  

per  

trimestre,  

a  

explicar  

contes  

als  

nens  

i  

nenes.

També  

preparemuna

maleta viatgera amb un recull de contes cedits per la Biblioteca. Cada setmana se l'emporta una família.

Padrins  

de  

lectura:  

Els  

alumnes  

de  

6è  

ajuden  

als  

alumnes  

de  

2n  

i  

els  

alumnes  

de  

4t  

els  

de  

P5  

a  

  

consolidar  

la  

lectura  

mitjançant

els padrins de lectura.

3. Aprenentatge cooperatiu

L’escola  

eduquem  

en  

un  

context  

de  

socialització  

privilegiat  

on  

els  

alumnes  

poden  

reafirmar  

la  

seva  

identitat  

al  

costat  

d’altres

amb  

qui  

formar  

grup,  

plantejar-se  

reptes  

i  

fer  

aprenentatges.  

L’escola  

és  

el  

lloc  

on  

construir  

l’aprenentatge  

en  

diàleg  

amb  

l’altre,

en els contextos de grup-classe i en totes les altres situacions de socialització.

Partim  

d’una  

visió  

integradora  

del  

currículum  

que  

té  

com  

objectiu  

fomentar  

un  

pensament  

complex  

i  

crític,  

que  

busca  

superar

una  

visió  

segmentada  

dels  

continguts  

a  

treballar.  

Per  

tant,  

treballem  

perquè  

l’aprenentatge  

ajudi  

els  

alumnes  

a  

esdevenir

persones competents i amb capacitat de desenvolupar criteri propi.

Potenciem  

que  

els  

aprenentatges  

tinguin  

vinculacions  

amb  

l’entorn  

físic,  

social  

i  

cultural  

pròxim  

de  

l’alumnat,  

i  

abordem  

els

continguts  

del  

currículum  

entenent  

l’aprenentatge  

com  

un  

procés  

en  

construcció.  

Aquest  

es  

nodreix,  

també,  

a  

partir  

dels

esdeveniments de la vida dels nens i nenes, nois i noies i del món on vivim.

L’objectiu de l’aprenentatge cooperatiu és el  d’aprendre individualment i contribuir a que aprengui el company.

1. Immersió lingüística en anglès

Veure la pàgina d'aquest blog ENGLISH.

2. Acompanyament personalitzat

A  

la  

nostra  

escola  

donem  

una  

atenció  

individualitzada  

i  

personalitzada  

a  

cada  

alumne  

segons  

les  

seves  

capacitats,  

aptituds  

i

necessitats específiques.

Partint  

de  

la  

individualitat  

de  

cada  

nen  

i  

cada  

nena,  

tenim  

com  

a  

objectiu  

la  

construcció  

de  

la  

seva  

identitat  

física,  

emocional,

mental, espiritual i transcendent.

L’ambient  

en  

el  

que  

es  

desenvolupa  

el  

conjunt  

d’activitats  

de  

la  

vida  

educativa  

  

és  

alegre,  

cordial  

i  

facilita  

unes  

relacions

humanes confiades i amoroses.

4. Transformació de la informació en coneixement

Treball individualitzat

: L’alumne aprèn a treballar de manera autònoma amb la supervisió de diferents mestres

Grups flexibles

: Constituïm grups més reduïts dins el grup-classe per fer possible una atenció més individualitzada i propera

Sortides

: Potenciem el  contacte amb la realitat global, interdisciplinar, transdisciplinar.

Experimentació

:  

Fem  

activitats  

d'experimentació  

per  

tal  

d'ajudar  

als  

infants  

a  

conèixer  

i  

entendre  

l'entorn  

que  

els  

envolta.  

Amb

elles,  

tractem  

d'estimular  

la  

curiositat  

dels  

més  

petits  

mitjançant  

propostes  

noves,  

i  

amb  

les  

quals  

a  

través  

dels  

diferents  

sentits

gaudeixin en la realització d'aquestes, i es desenvolupin.

Treball  

per  

projectes

:

A  

la  

nostra  

escola  

també  

treballem  

per  

projectes,  

que  

és  

una  

opció  

metodològica  

que  

permet  

organitzar

les  

situacions  

d'ensenyament-aprenentatge  

des  

d'una  

perspectiva  

globalitzadora  

partint  

de  

les  

inquietuds  

i  

la  

curiositat  

dels

infants.

Resoldre  

els  

problemes  

que  

es  

van  

generant  

al  

llarg  

del  

desplegament  

del  

projecte  

convida  

a  

endinsar-se  

en  

diferents

continguts de les diferents àrees curriculars.

El  

treball  

per  

projectes  

propicia  

que  

les  

activitats  

d'aprenentatge  

es  

realitzin  

amb  

motivació:  

els  

continguts  

d'aprenentatge  

giren

entorn  

a  

problemes  

o  

temes  

proposats  

pels  

nens,  

aspecte  

que  

afavoreix  

a  

una  

major  

implicació,  

motivació  

i  

responsabilització

del propi aprenentatge.

L'error  

es  

tracta  

com  

a  

font  

d'aprenentatge.  

També  

es  

provoquen  

situacions  

que  

fomenten  

el  

treball  

cooperatiu,  

per  

tant,  

la

llengua esdevé l'eix vertebrador de tot el procés.

A  

l'escola  

hem  

desenvolupat  

projectes  

de  

diferents  

temes,  

sempre  

triats  

segons  

els  

interessos  

de  

l'alumnat:  

els  

gossos,  

el  

lleó,

la  

llet,  

animals  

estranys,  

éssers  

mitològics  

i  

fantàstics,  

els  

bombers,  

etc.  

O  

també  

fem  

projectes  

de  

tota  

l'escola,  

com  

ara:  

El  

circ,

el món de contes, etc.

Projectes d'emprenedoria a 6è

.

 

Racons  

de  

joc  

internivells

:  

Els  

racons  

de  

joc  

internivells  

consisteixen  

en  

fer  

activitats  

lúdiques  

amb  

grups  

d’infants  

de  

diferents

edats, és a dir, uns quants de P3, uns quants de P4 i uns quants de P5.

Aquest  

tipus  

d’activitats  

té  

molts  

aspectes  

positius,  

sobretot  

socials  

i  

emocionals.  

Afavoreixen  

la  

interrelació  

dels  

infants  

del

mateix  

cicle,  

que  

d’una  

altra  

manera  

seria  

més  

difícil  

que  

es  

relacionessin.  

Els  

infants  

més  

petits  

descobreixen  

nous  

espais  

fora

de  

la  

seva  

aula,  

coneixen  

altres  

mestres,  

aprenen  

a  

moure’s  

pels  

diferents  

espais  

de  

l’escola...  

i,  

d’aquesta  

manera,

van  

adquirint

seguretat i autonomia personal. Els infants més grans aprenen a cooperar amb els més petits, a ajudar-los quan cal...

Els  

racons  

de  

joc  

internivells  

es  

canvien  

cada  

trimestre  

i  

els  

infants  

cada  

setmana  

en  

realitzen  

un  

de  

diferent,  

per  

tal  

que  

els

puguin  

fer  

tots.  

A  

més,  

també  

aprofitem  

aquesta  

hora  

per  

treballar  

la  

llengua  

anglesa,  

ja  

que  

un  

d’aquests  

racons  

sempre  

es  

fa

en anglès, amb la mestra especialista.

Emprenedoria:  A Cicle Superior treballem en un projecte d'emprenedoria. El projecte es basa en realitzar un treball real: la creació, organització, gestió i tancament d›una cooperativa de fabricació de productes artesans i la seva venda al mercat de Berga.

5. Recursos tecnològics

Integrem les tecnologies de la informació i comunicació a les àrees curriculars, mitjançant:

Aules d’informàtica

Aules interactives:

Pissarres digitals a totes les aules d’Educació Primària

2 pissarres digitals al segon cicle d’Educació Infantil

12. Sortides, excursions i colònies

L'aprenentatge escolar depassa l'àmbit del centre educatiu. Oferim múltiples possibilitats educatives:

Teatre

Museus

Sortides que afavoreixen el coneixement del medi social i natural

Colònies,  

on,  

a  

més  

del  

coneixement  

de  

l'entorn,  

s'afavoreix  

la  

relació  

amb  

tots  

els  

nens  

i  

nenes  

de  

l'escola,  

aprenent

entre tots a conviure en situacions diferents de la classe/escola.

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P1 i P2)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

Excursió temàtica de final de curs.

Excursions a Cal Pons.

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4A i P5)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (LAB 0-6 i Zoo de Barcelona).

2 Obres de teatre ("Rocu i el mar dels invisibles" i "The Flamingos").

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE INICIAL (1er i 2on)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Zoo de Barcelona).

3 Obres de teatre (una en anglès).

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE MITJÀ (3er i 4rt)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies a 5è (Castell de Fluvià).

Colònies final de curs de tres dies (6è).

8. Educació ambiental

ESCOLA VERDA

Des  

de  

2002  

el  

nostre  

centre  

forma  

part  

de  

la  

xarxa  

d'Escoles

Verdes  

de  

Catalunya  

i  

per  

a  

dur  

a  

terme  

aquest  

projecte,  

durant  

el

curs es treballen valors de respecte del medi, d'estalvi energètic i de reciclatge.

COMITÈ AMBIENTAL DE L’ESCOLA

El constituïm cada any i és qui aprova i fa el seguiment de les diverses actuacions.

HORT ESCOLAR

A  

través  

de  

l'hort  

natural  

i  

ecològic  

de  

l›escola,  

educació  

infantil  

i  

cicle  

inicial  

coneixem  

la  

cura  

que  

s›ha  

de  

tenir  

de  

les

verdures

i hortalisses per a que aquestes neixin, creixin i es puguin consumir, a través de l’hort natural i ecològic de l’escola.

A l'hort els alumnes també podran treballar amb el compostador i veure'n els seus resultats.

ELS RESIDUS: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR

Programa  

cooperatiu  

per  

al  

foment  

de  

la  

reutilització  

de  

llibres  

de  

text  

i  

material  

escolar

:  

El  

nostre  

centre  

porta  

a  

terme  

des

de   

fa   

uns   

anys   

el   

programa   

de   

reciclatge   

de   

llibres   

i   

material   

escolar.   

Pretenem   

que   

l’escola   

tingui   

un   

material   

comú

(calculadores, diccionaris...) i que els llibres de text es puguin aprofitar en més d’un curs.

Setmana  

Europea  

de  

la  

Prevenció  

de  

Residus

:  

Cada  

any  

a  

l'escola  

celebrem  

la  

Setmana  

Europea  

de  

la  

Prevenció  

de  

Residus.

L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Hem anat realitzant les accions següents

:

Recollida  

de  

totes  

les  

deixalles  

que  

generen  

els  

infants  

a  

l'escola.  

Després  

es  

van  

classificar  

i  

pesar  

tots  

els  

residus  

i  

es  

van

posar els resultats en comú.

Creació de jocs amb material reciclat (tres en ratlla, bitlles, pescar peixos...)

Realitzar manualitats amb material reciclat (sonall, creació d'una ciutat, drac...)

Cartellera  

verda:  

És  

l'espai  

on  

publiquem  

les  

notícies  

relacionades  

amb  

el  

medi  

ambient.  

S'actualitza  

per  

cursos  

cada  

mes.  

En

trobem una en cada edifici.

Altres

:

Imprimim els fulls per les dues cares.

Potenciem l’ús del paper reciclat.

Enviem informacions a les famílies a través del correu electrònic.

Fomentem l’ús de la carmanyola per portar els esmorzars.

Insistim en l’ús de pitets i tovallons de roba.

Fem  

recollida  

selectiva  

per  

a  

fer  

la  

separació  

d’embolcalls  

de  

paper,  

plàstic/metall,  

matèria  

orgànica  

i  

resta;  

fem  

ús  

dels

contenidors del carrer.

Matèria orgànica: recollir el què necessitem a l’hort per a fer compost.

Netegem els patis.

ENERGIA

Llums

:

Recordem que cal tancar els llums en sortir d’una aula o espai. Tanquem tots els ordinadors els divendres.

Calefacció

:

“Abans d’obrir la finestra, tanquem els radiadors” A l’hivern, cada vegada que sortim a l’exterior, tanquem bé la porta.

COMPARTIM EXPERIÈNCIES MEDIAMBIENTALS AMB ALTRES ESCOLES

:

El  

Comitè  

Ambiental  

explica  

els  

projectes  

mediambientals  

de  

la  

nostra  

escola  

a  

altres  

escoles  

de  

Catalunya,  

amb  

exposicions

de treballs, gràfiques, feines que es fan a l’hort...

CAMINADA POPULAR. FESTA DE LA NATURA

:

Cada  

any  

es  

proposa  

un  

tema  

mediambiental,  

a  

partir  

del  

qual  

l'AMPA  

organitza  

una  

caminada  

popular  

pels  

voltants  

del  

poble,

amb sortida i arribada al pati de l'escola.

13. Festes i celebracions

Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura...

SANT MARTÍ

:

Amb  

aquesta  

festa  

donem  

a  

conèixer  

el  

Patró  

de  

Puig-reig  

i  

de  

la  

nostra  

escola,  

i  

el  

fenomen  

històric  

i  

llegendari  

que  

originà

aquesta celebració, i participem de la celebració de la festa del poble, amb els xanquers i la cuca.

CASTANYADA I TOTS SANTS

:

Vivim aquesta festa de tardor i treballem els elements tradicionals que l'acompanyen.

NADAL

:

La  

celebració  

del  

Nadal  

ens  

porta  

a  

prendre  

contacte  

amb  

la  

manera  

tradicional  

de  

celebrar  

aquestes  

festes  

a  

Catalunya.  

Les

celebracions giren a l’entorn de el Tió, el pessebre, les nadales i representacions i celebracions.

SANT ANTONI. LA CORRIDA

:

La  

festa  

de  

La  

Corrida  

és  

una  

de  

les  

festes  

més  

emblemàtiques  

del  

poble.  

Es  

celebra  

per  

Sant  

Antoni  

Abad  

i  

durant  

tota  

la

setmana a l'escola fem activitats relacionades amb la festa (manualitats , titelles, dibuixos de cavalls, caps de ruc ...)

El divendres es celebra la Corrida infantil.

Al  

matí,  

Educació  

Infantil  

anem  

a  

la  

plaça,  

pugem  

amb  

carro  

i  

mengem  

un  

bon  

esmorzar.  

A  

a  

la  

tarda  

fem  

el  

tradicional  

joc  

de

les cintes al pati de l'escola.

Educació Primària, a la tarda, anem al passeig de la Riera per  pujar amb ruc i provar la nostra habilitat amb el joc de les cintes.

CARNESTOLTES

:

És una festa per conèixer i celebrar la festa tradicional del Carnestoltes. Les activitats més destacades són:

La setmana boja.

Els pregons.

El passacarrers.

VELLA QUARESMA

:

Aquesta  

festa  

ens  

acosta  

a  

la  

tradició  

del  

calendari  

de  

la  

Quaresma  

fins  

a  

la  

Pasqua.  

Cada  

setmana  

traiem  

una  

pota  

a  

la  

figura

de la Vella Quaresma, on ens deixa un missatge cada setmana.

SANT JORDI. JORNADES CULTURALS

:

La  

festa  

de  

Sant  

Jordi  

posa  

els  

alumnes  

en  

contacte  

amb  

la  

riquesa  

cultural  

i  

lúdica  

del  

país,  

per  

mitjà  

de  

les  

activitats  

incloses

en la Setmana Cultural.

Cada any, a la setmana que coincideix St. Jordi i la mare de Déu de Montserrat, celebrem les Jornades Culturals.

En  

aquesta  

setmana  

es  

canvia  

el  

ritme  

escolar  

i  

es  

duen  

a  

terme  

diferents  

activitats.  

Als  

matins  

es  

fan  

xerrades  

sobre  

salut,

medi ambient, animals, respecte a l’entorn i sortides a l’entorn més proper.

A  

la  

tarda  

es  

duen  

a  

terme  

diferents  

tallers:  

pintura,  

perruqueria,  

esports,  

contes,  

jocs  

de  

taula,  

cuina  

i  

xanques.  

L’últim  

dia  

fem

jocs intercicles i cooperatius.

Els  

nens  

i  

nenes  

de  

6è,  

el  

dia  

de  

Sant  

Jordi,  

representen  

la  

llegenda  

i  

després  

tota  

l’escola  

anem  

a  

passejar  

per  

les  

parades  

de

llibres i roses del poble.

DIA DE LA PAU

:

El 30 de gener també es fem activitats relacionades amb el dia de la pau, diferents cada curs escolar.

9. Pla català de l

’esport

La  

nostra  

Escola  

participem  

des  

de  

fa  

5  

cursos  

en  

el  

Pla  

Català  

de  

l’Esport  

amb  

l’objectiu  

de  

potenciar  

uns  

hàbits  

esportius  

de

col·laboració.

Els objectius que ens plantegem són:

Garantir el lligam entre el projecte educatiu del centre i el projecte esportiu de l'escola.

Promoure hàbits de salut.

Difondre la informació sobre les campanyes que arriben al Centre.

Col·laborar amb el Consell Esportiu del Berguedà.

Ofertar activitats esportives extraescolars que responguin als interessos de l'alumnat.

Organitzar  

trobades  

esportives  

per  

cada  

curs  

de  

primària  

amb  

tots  

els  

centres  

de  

la  

comarca  

per  

tal  

de  

promocionar

l'esport i els lligams entre els alumnes.

Realitzar activitats esportives en caps de setmana (crosos, curses

d’orientació, trobades d'escacs, trobades de tennis-taula...).

Participar la coordinadora del PCEE en les reunions, trobades i formació ofertades des del Consell Esportiu del Berguedà.

Les actuacions dins del Pla Català de l'Esport que realitzem des de l'escola són:

Extraescolars esportives: tennis taula en anglès, ball esportiu, roda d'esports i esports alternatius.

Participació  

als  

crossos  

i  

pedalades  

organitzades  

pel  

Consell  

Esportiu  

del  

Berguedà  

juntament  

amb  

els  

ajuntaments  

de

les poblacions on es realitzen.

Sortides amb els xanquers de l'escola.

Trobades esportives intercentres: hi participen més de 300 alumnes de la comarca.

Cada 4 anys, organització de les olimpíades de l'escola.

C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com
C/ Anselm Coll, 10-12      (08692)  Puig-reig Telf. 93 838 0140 - 93 838 0141 escolasantmartipuigreig@gmail.com

6. Activitats complementàries

Les  

activitats  

complementàries  

escolars  

que  

oferim  

el  

Centre  

i  

que

es realitzen dins l’horari escolar són:

INFORMÀTICA

:

A  

través  

de  

programes  

de  

relacionar,  

de  

jocs  

de

llenguatge  

i  

de  

raonament,  

es  

reforcen  

continguts  

prèviament

donats   

a   

classe.   

Al   

mateix   

temps   

aprenen   

a   

manipular   

i   

a

familiaritzar-se amb l'ordinador.

PROGRAMA  

SÍ!

:

  

A  

Educació  

Infantil  

es  

portarà  

a  

terme  

aquest

programa  

de  

Salut  

integral  

on  

es  

treballaran  

tots  

els  

beneficis

que comporta tenir uns hàbits saludables ben assolits.

JUGUEM  

CALCULANT

:  

Es  

treballa  

l'agilitat  

en  

el  

càlcul  

mental  

a

través  

de  

les  

sèries  

programades  

pel  

Quinzet  

i  

dels  

quaderns

de lògica.

ESTUDI   

DIRIGIT

:   

Els   

alumnes   

poden   

treballar   

els   

exercicis

proposats   

a   

classe   

i   

poden   

consultar   

qualsevol   

dubte   

al

professor, així com disposar de la biblioteca.

JOCS  

DIDÀCTICS

:  

Els  

nens  

comparteixen  

i  

gaudeixen  

els  

jocs

propis i els de l'escola.

AMBIENTACIÓ  

DE  

L'ESCOLA

:  

És  

una  

activitat  

que  

es  

porta  

a

terme per crear un ambient acollidor i respectar les tradicions.

XANQUES

:   

Els   

nens   

i   

nenes   

s'iniciaran   

i   

perfeccionaran   

en

l'equilibri sobre xanques i participaran en les festes del poble.

ANGLÈS   

ORAL

:   

Es   

reforçarà   

l'aprenentatge   

de   

la   

llengua

anglesa de forma oral a partir de jocs i converses.

ORDINOGRAFIA

: Mecanografia aplicada als ordinadors (CS).

BONA      

ORTOGRAFIA      

SENSE      

ESFORÇ

:     

Basada     

en     

la

programació  

neurolingüística,  

es  

pretén  

millorar  

l'ortografia  

a

través de la memòria visual.

10. Programa de salut

Ens  

acollim  

al  

Programa  

de  

Salut  

Escolar  

i  

calendari  

de  

vacunacions

que determini el Departament de Sanitat.

Tallers:   

Realitzem   

tallers   

relacionats   

amb   

la   

salut:   

d'alimentació

saludable, higiene postural, cura de les dents...

Dia  

de  

la  

Fruita:  

Davant  

la  

importància  

d’una  

dieta  

equilibrada  

i  

de  

la

necessitat   

del   

consum   

de   

fruites,   

es   

fa   

“el   

dia   

de   

la   

fruita”   

que

consisteix  

en  

que  

per  

esmorzar  

mengem  

fruita.  

També  

estem  

en  

el

Pla de Consum de Fruita a les Escoles.

Programa    

SI!:    

Programa    

de    

Salut    

Integral    

dirigit    

als    

alumnes

d'Educació  

Infantil  

que  

promou  

l'activitat  

física,  

la  

bona  

alimentació,

l'educació emocional i els hàbits saludables.

11. Programa d

’intercanvi generacional

Els  

alumnes  

de  

l'escola  

realitzen  

diferents  

activitats  

d'intercanvi  

amb

les  

dues  

residències  

del  

poble.  

Amb  

la  

Residència  

St.  

Josep  

anem  

a

cantar  

nadales,  

concurs  

de  

dibuix,  

titelles,  

gimcanes,  

jocs  

populars  

i

intercanvi  

d'experiències.  

Amb  

la  

Residència  

Món  

Martí  

col•laborem

amb una cantada de nadales i en una diada de jocs compartits.

7. Programa d

e lectura

L’objectiu  

d’aquest  

programa  

és  

potenciar  

el  

gust  

per  

la  

lectura  

i  

així

consolidar  

l'hàbit  

de  

lectura  

independent,  

diària  

i  

reflexiva  

que  

faci

els/les nens/es capaços d'entendre qualsevol text.

Cada  

trimestre  

anem  

a  

la  

Biblioteca  

de  

Puig-reig  

amb  

els  

alumnes.

Cada  

nen/a  

escull  

llibres  

que  

li  

agradin  

per  

llegir  

a  

classe,  

a  

l'hora  

de

lectura  

silenciosa,  

potenciant  

així  

el  

gust  

per  

la  

lectura.  

Fem  

el  

grup

de lectura amb els alumnes de 6è.

A   

la   

llar   

d'infants   

els   

bibliotecaris   

venen   

a   

l'escola,   

un   

cop   

per

trimestre,  

a  

explicar  

contes  

als  

nens  

i  

nenes.  

També  

preparemuna

maleta  

viatgera  

amb  

un  

recull  

de  

contes  

cedits  

per  

la  

Biblioteca.

Cada setmana se l'emporta una família.

Padrins  

de  

lectura:  

Els  

alumnes  

de  

6è  

ajuden  

als  

alumnes  

de  

2n  

i  

els

alumnes   

de   

4t   

els   

de   

P5   

a   

   

consolidar   

la   

lectura   

mitjançant   

els

padrins de lectura.

3. Aprenentatge cooperatiu

L’escola  

eduquem  

en  

un  

context  

de  

socialització  

privilegiat  

on  

els

alumnes  

poden  

reafirmar  

la  

seva  

identitat  

al  

costat  

d’altres  

amb  

qui

formar  

grup,  

plantejar-se  

reptes  

i  

fer  

aprenentatges.  

L’escola  

és  

el

lloc    

on    

construir    

l’aprenentatge    

en    

diàleg    

amb    

l’altre,    

en    

els

contextos    

de    

grup-classe    

i    

en    

totes    

les    

altres    

situacions    

de

socialització.

Partim  

d’una  

visió  

integradora  

del  

currículum  

que  

té  

com  

objectiu

fomentar  

un  

pensament  

complex  

i  

crític,  

que  

busca  

superar  

una

visió

segmentada  

dels  

continguts  

a  

treballar.  

Per  

tant,  

treballem  

perquè

l’aprenentatge  

ajudi  

els  

alumnes  

a  

esdevenir  

persones  

competents  

i

amb capacitat de desenvolupar criteri propi.

Potenciem  

que  

els  

aprenentatges  

tinguin  

vinculacions  

amb  

l’entorn

físic,  

social  

i  

cultural  

pròxim  

de  

l’alumnat,  

i  

abordem  

els  

continguts

del    

currículum    

entenent    

l’aprenentatge    

com    

un    

procés    

en

construcció.  

Aquest  

es  

nodreix,  

també,  

a  

partir  

dels  

esdeveniments

de la vida dels nens i nenes, nois i noies i del món on vivim.

L’objectiu     

de     

l’aprenentatge     

cooperatiu     

és     

el     

     

d’aprendre

individualment i contribuir a que aprengui el company.

1. Immersió lingüística en anglès

Veure la pàgina d'aquest blog ENGLISH.

2. Acompanyament personalitzat

A     

la     

nostra     

escola     

donem     

una     

atenció     

individualitzada     

i

personalitzada  

a  

cada  

alumne  

segons  

les  

seves  

capacitats,  

aptituds  

i

necessitats específiques.

Partint  

de  

la  

individualitat  

de  

cada  

nen  

i  

cada  

nena,  

tenim  

com  

a

objectiu  

la  

construcció  

de  

la  

seva  

identitat  

física,  

emocional,  

mental,

espiritual i transcendent.

L’ambient  

en  

el  

que  

es  

desenvolupa  

el  

conjunt  

d’activitats  

de  

la  

vida

educativa   

   

és   

alegre,   

cordial   

i   

facilita   

unes   

relacions   

humanes

confiades i amoroses.

4. Transformació de la i

nformació en coneixement

Treball    

individualitzat

:    

L’alumne    

aprèn    

a    

treballar    

de    

manera

autònoma amb la supervisió de diferents mestres

Grups  

flexibles

:  

Constituïm  

grups  

més  

reduïts  

dins  

el  

grup-classe

per fer possible una atenció més individualitzada i propera

Sortides

:     

Potenciem     

el     

     

contacte     

amb     

la     

realitat     

global,

interdisciplinar, transdisciplinar.

Experimentació

:  

Fem  

activitats  

d'experimentació  

per  

tal  

d'ajudar  

als

infants   

a   

conèixer   

i   

entendre   

l'entorn   

que   

els   

envolta.  

Amb   

elles,

tractem  

d'estimular  

la  

curiositat  

dels  

més  

petits  

mitjançant  

propostes

noves,  

i  

amb  

les  

quals  

a  

través  

dels  

diferents  

sentits  

gaudeixin  

en  

la

realització d'aquestes, i es desenvolupin.

Treball   

per   

projectes

:   

A   

la   

nostra   

escola   

també   

treballem   

per

projectes,  

que  

és  

una  

opció  

metodològica  

que  

permet  

organitzar  

les

situacions    

d'ensenyament-aprenentatge    

des    

d'una    

perspectiva

globalitzadora partint de les inquietuds i la curiositat dels infants.

Resoldre    

els    

problemes    

que    

es    

van    

generant    

al    

llarg    

del

desplegament   

del   

projecte   

convida   

a   

endinsar-se   

en   

diferents

continguts de les diferents àrees curriculars.

El  

treball  

per  

projectes  

propicia  

que  

les  

activitats  

d'aprenentatge  

es

realitzin  

amb  

motivació:  

els  

continguts  

d'aprenentatge  

giren  

entorn  

a

problemes  

o  

temes  

proposats  

pels  

nens,  

aspecte  

que  

afavoreix  

a

una    

major    

implicació,    

motivació    

i    

responsabilització    

del    

propi

aprenentatge.

L'error  

es  

tracta  

com  

a  

font  

d'aprenentatge.  

També  

es  

provoquen

situacions  

que  

fomenten  

el  

treball  

cooperatiu,  

per  

tant,  

la  

llengua

esdevé l'eix vertebrador de tot el procés.

A  

l'escola  

hem  

desenvolupat  

projectes  

de  

diferents  

temes,  

sempre

triats  

segons  

els  

interessos  

de  

l'alumnat:  

els  

gossos,  

el  

lleó,  

la  

llet,

animals  

estranys,  

éssers  

mitològics  

i  

fantàstics,  

els  

bombers,  

etc.  

O

també  

fem  

projectes  

de  

tota  

l'escola,  

com  

ara:  

El  

circ,  

el  

món  

de

contes, etc.

Projectes d'emprenedoria a 6è

.

 

Racons  

de  

joc  

internivells

:  

Els  

racons  

de  

joc  

internivells  

consisteixen

en  

fer  

activitats  

lúdiques  

amb  

grups  

d’infants  

de  

diferents  

edats,  

és  

a

dir, uns quants de P3, uns quants de P4 i uns quants de P5.

Aquest  

tipus  

d’activitats  

té  

molts  

aspectes  

positius,  

sobretot  

socials  

i

emocionals.  

Afavoreixen  

la  

interrelació  

dels  

infants  

del  

mateix  

cicle,

que  

d’una  

altra  

manera  

seria  

més  

difícil  

que  

es  

relacionessin.  

Els

infants  

més  

petits  

descobreixen  

nous  

espais  

fora  

de  

la  

seva  

aula,

coneixen  

altres  

mestres,  

aprenen  

a  

moure’s  

pels  

diferents  

espais  

de

l’escola...  

i,  

d’aquesta  

manera,  

van  

adquirint  

seguretat  

i  

autonomia

personal.  

Els  

infants  

més  

grans  

aprenen  

a  

cooperar  

amb  

els  

més

petits, a ajudar-los quan cal...

Els  

racons  

de  

joc  

internivells  

es  

canvien  

cada  

trimestre  

i  

els  

infants

cada  

setmana  

en  

realitzen  

un  

de  

diferent,  

per  

tal  

que  

els  

puguin  

fer

tots.  

A  

més,  

també  

aprofitem  

aquesta  

hora  

per  

treballar  

la  

llengua

anglesa,  

ja  

que  

un  

d’aquests  

racons  

sempre  

es  

fa  

en  

anglès,  

amb  

la

mestra especialista.

Emprenedoria:  A Cicle Superior treballem en un projecte d'emprenedoria. El projecte es basa en realitzar un treball real: la creació, organització, gestió i tancament d›una cooperativa de fabricació de productes artesans i la seva venda al mercat de Berga.

5. Recursos tecnològics

Integrem les tecnologies de la informació i comunicació a les àrees

curriculars, mitjançant:

Aules d’informàtica

Aules interactives:

Pissarres digitals a totes les aules d’Educació Primària

2 pissarres digitals al segon cicle d’Educació Infantil

12. Sortides, excursions i colònies

L'aprenentatge  

escolar  

depassa  

l'àmbit  

del  

centre  

educatiu.  

Oferim

múltiples possibilitats educatives:

Teatre

Museus

Sortides   

que   

afavoreixen   

el   

coneixement   

del   

medi   

social   

i

natural

Colònies,  

on,  

a  

més  

del  

coneixement  

de  

l'entorn,  

s'afavoreix  

la

relació  

amb  

tots  

els  

nens  

i  

nenes  

de  

l'escola,  

aprenent  

entre

tots a conviure en situacions diferents de la classe/escola.

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P1 i P2)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

Excursió temàtica de final de curs.

Excursions a Cal Pons.

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4A i P5)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (LAB 0-6 i Zoo de Barcelona).

2 Obres de teatre ("Rocu i el mar dels invisibles" i "The

Flamingos").

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE INICIAL (1er i 2on)

Sortides per conèixer l’entorn de l’escola.

Sortides per conèixer el poble (mercat, botigues...).

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Zoo de

Barcelona).

3 Obres de teatre (una en anglès).

1 Excursió a Cal Pons.

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE MITJÀ (3er i 4rt)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu

d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies (Castell de Fluvià).

CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

2 Excursions temàtiques (Muntanya de Sal de Cardona i Museu

d'Història de Catalunya).

3 Obres de teatre (una en anglès).

Visites a la Biblioteca.

Colònies de dos dies a 5è (Castell de Fluvià).

Colònies final de curs de tres dies (6è).

8. Educació ambiental

ESCOLA VERDA

Des  

de  

2002  

el  

nostre  

centre  

forma  

part  

de  

la  

xarxa  

d'Escoles  

Verdes

de  

Catalunya  

i  

per  

a  

dur  

a  

terme  

aquest  

projecte,  

durant  

el  

curs  

es

treballen   

valors   

de   

respecte   

del   

medi,   

d'estalvi   

energètic   

i   

de

reciclatge.

COMITÈ AMBIENTAL DE L’ESCOLA

El   

constituïm   

cada   

any   

i   

és   

qui   

aprova   

i   

fa   

el   

seguiment   

de   

les

diverses actuacions.

HORT ESCOLAR

A  

través  

de  

l'hort  

natural  

i  

ecològic  

de  

l›escola,  

educació  

infantil  

i

cicle   

inicial   

coneixem   

la   

cura   

que   

s›ha   

de   

tenir   

de   

les  

verdures   

i

hortalisses  

per  

a  

que  

aquestes  

neixin,  

creixin  

i  

es  

puguin  

consumir,  

a

través de l’hort natural i ecològic de l’escola.

A  

l'hort  

els  

alumnes  

també  

podran  

treballar  

amb  

el  

compostador  

i

veure'n els seus resultats.

ELS RESIDUS: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR

Programa  

cooperatiu  

per  

al  

foment  

de  

la  

reutilització  

de  

llibres  

de

text  

i  

material  

escolar

:  

El  

nostre  

centre  

porta  

a  

terme  

des  

de  

fa  

uns

anys  

el  

programa  

de  

reciclatge  

de  

llibres  

i  

material  

escolar.  

Pretenem

que  

l’escola  

tingui  

un  

material  

comú  

(calculadores,  

diccionaris...)  

i  

que

els llibres de text es puguin aprofitar en més d’un curs.

Setmana  

Europea  

de  

la  

Prevenció  

de  

Residus

:  

Cada  

any  

a  

l'escola

celebrem  

la  

Setmana  

Europea  

de  

la  

Prevenció  

de  

Residus.  

L'objectiu

és  

organitzar  

durant  

una  

mateixa  

setmana  

i  

arreu  

d'Europa,  

accions

de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Hem anat realitzant les accions següents

:

Recollida  

de  

totes  

les  

deixalles  

que  

generen  

els  

infants  

a  

l'escola.

Després  

es  

van  

classificar  

i  

pesar  

tots  

els  

residus  

i  

es  

van  

posar  

els

resultats en comú.

Creació  

de  

jocs  

amb  

material  

reciclat  

(tres  

en  

ratlla,  

bitlles,  

pescar

peixos...)

Realitzar   

manualitats   

amb   

material   

reciclat   

(sonall,   

creació   

d'una

ciutat, drac...)

Cartellera  

verda:  

És  

l'espai  

on  

publiquem  

les  

notícies  

relacionades

amb  

el  

medi  

ambient.  

S'actualitza  

per  

cursos  

cada  

mes.  

En  

trobem

una en cada edifici.

Altres

:

Imprimim els fulls per les dues cares.

Potenciem l’ús del paper reciclat.

Enviem    

informacions    

a    

les    

famílies    

a    

través    

del    

correu

electrònic.

Fomentem l’ús de la carmanyola per portar els esmorzars.

Insistim en l’ús de pitets i tovallons de roba.

Fem  

recollida  

selectiva  

per  

a  

fer  

la  

separació  

d’embolcalls  

de

paper,   

plàstic/metall,   

matèria   

orgànica   

i   

resta;   

fem   

ús   

dels

contenidors del carrer.

Matèria  

orgànica:  

recollir  

el  

què  

necessitem  

a  

l’hort  

per  

a  

fer

compost.

Netegem els patis.

ENERGIA

Llums

:

Recordem   

que   

cal   

tancar   

els   

llums   

en   

sortir   

d’una   

aula   

o   

espai.

Tanquem tots els ordinadors els divendres.

Calefacció

:

“Abans   

d’obrir   

la   

finestra,   

tanquem   

els   

radiadors”   

A   

l’hivern,   

cada

vegada que sortim a l’exterior, tanquem bé la porta.

COMPARTIM     

EXPERIÈNCIES     

MEDIAMBIENTALS     

AMB     

ALTRES

ESCOLES

:

El   

Comitè   

Ambiental   

explica   

els   

projectes   

mediambientals   

de   

la

nostra   

escola   

a   

altres   

escoles   

de   

Catalunya,   

amb   

exposicions   

de

treballs, gràfiques, feines que es fan a l’hort...

CAMINADA POPULAR. FESTA DE LA NATURA

:

Cada  

any  

es  

proposa  

un  

tema  

mediambiental,  

a  

partir  

del  

qual  

l'AMPA

organitza  

una  

caminada  

popular  

pels

voltants  

del  

poble,  

amb  

sortida  

i

arribada al pati de l'escola.

13. Festes i celebracions

Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura...

SANT MARTÍ

:

Amb  

aquesta  

festa  

donem  

a  

conèixer  

el  

Patró  

de  

Puig-reig  

i  

de  

la

nostra  

escola,  

i  

el  

fenomen  

històric  

i  

llegendari  

que  

originà  

aquesta

celebració,  

i  

participem  

de  

la  

celebració  

de  

la  

festa  

del  

poble,  

amb

els xanquers i la cuca.

CASTANYADA I TOTS SANTS

:

Vivim  

aquesta  

festa  

de  

tardor  

i  

treballem  

els  

elements  

tradicionals

que l'acompanyen.

NADAL

:

La  

celebració  

del  

Nadal  

ens  

porta  

a  

prendre  

contacte  

amb  

la  

manera

tradicional  

de  

celebrar  

aquestes  

festes  

a  

Catalunya.  

Les  

celebracions

giren  

a  

l’entorn  

de  

el  

Tió,  

el  

pessebre,  

les  

nadales  

i  

representacions  

i

celebracions.

SANT ANTONI. LA CORRIDA

:

La  

festa  

de  

La  

Corrida  

és  

una  

de  

les  

festes  

més  

emblemàtiques  

del

poble.  

Es  

celebra  

per  

Sant  

Antoni  

Abad  

i  

durant  

tota  

la  

setmana  

a

l'escola  

fem  

activitats  

relacionades  

amb  

la  

festa  

(manualitats  

,  

titelles,

dibuixos de cavalls, caps de ruc ...)

El divendres es celebra la Corrida infantil.

Al   

matí,   

Educació   

Infantil   

anem   

a   

la   

plaça,   

pugem   

amb   

carro   

i

mengem  

un  

bon  

esmorzar.  

A  

a  

la  

tarda  

fem  

el  

tradicional  

joc  

de  

les

cintes al pati de l'escola.

Educació  

Primària,  

a  

la  

tarda,  

anem  

al  

passeig  

de  

la  

Riera  

per  

  

pujar

amb ruc i provar la nostra habilitat amb el joc de les cintes.

CARNESTOLTES

:

És    

una    

festa    

per    

conèixer    

i    

celebrar    

la    

festa    

tradicional    

del

Carnestoltes. Les activitats més destacades són:

La setmana boja.

Els pregons.

El passacarrers.

VELLA QUARESMA

:

Aquesta  

festa  

ens  

acosta  

a  

la  

tradició  

del  

calendari  

de  

la  

Quaresma

fins  

a  

la  

Pasqua.  

Cada  

setmana  

traiem  

una  

pota  

a  

la  

figura  

de  

la

Vella

Quaresma, on ens deixa un missatge cada setmana.

SANT JORDI. JORNADES CULTURALS

:

La  

festa  

de  

Sant  

Jordi  

posa  

els  

alumnes  

en  

contacte  

amb  

la  

riquesa

cultural  

i  

lúdica  

del  

país,  

per  

mitjà  

de  

les  

activitats  

incloses  

en  

la

Setmana Cultural.

Cada  

any,  

a  

la  

setmana  

que  

coincideix  

St.  

Jordi  

i  

la  

mare  

de  

Déu  

de

Montserrat, celebrem les Jornades Culturals.

En  

aquesta  

setmana  

es  

canvia  

el  

ritme  

escolar  

i  

es  

duen  

a  

terme

diferents   

activitats.   

Als   

matins   

es   

fan   

xerrades   

sobre   

salut,   

medi

ambient, animals, respecte a l’entorn i sortides a l’entorn més proper.

A   

la   

tarda   

es   

duen   

a   

terme   

diferents   

tallers:   

pintura,   

perruqueria,

esports,  

contes,  

jocs  

de  

taula,  

cuina  

i  

xanques.  

L’últim  

dia  

fem  

jocs

intercicles i cooperatius.

Els  

nens  

i  

nenes  

de  

6è,  

el  

dia  

de  

Sant  

Jordi,  

representen  

la  

llegenda  

i

després  

tota  

l’escola  

anem  

a  

passejar  

per  

les  

parades  

de  

llibres  

i

roses del poble.

DIA DE LA PAU

:

El  

30  

de  

gener  

també  

es  

fem  

activitats  

relacionades  

amb  

el  

dia  

de  

la

pau, diferents cada curs escolar.

9. Pla català de l

’esport

La  

nostra  

Escola  

participem  

des  

de  

fa  

5  

cursos  

en  

el  

Pla  

Català  

de

l’Esport    

amb    

l’objectiu    

de    

potenciar    

uns    

hàbits    

esportius    

de

col·laboració.

Els objectius que ens plantegem són:

Garantir   

el   

lligam   

entre   

el   

projecte   

educatiu   

del   

centre   

i   

el

projecte esportiu de l'escola.

Promoure hàbits de salut.

Difondre   

la   

informació   

sobre   

les   

campanyes   

que   

arriben   

al

Centre.

Col·laborar amb el Consell Esportiu del Berguedà.

Ofertar  

activitats  

esportives  

extraescolars  

que  

responguin  

als

interessos de l'alumnat.

Organitzar  

trobades  

esportives  

per  

cada  

curs  

de  

primària  

amb

tots  

els  

centres  

de  

la  

comarca  

per  

tal  

de  

promocionar  

l'esport  

i

els lligams entre els alumnes.

Realitzar   

activitats   

esportives   

en   

caps   

de   

setmana   

(crosos,

curses

d’orientació, trobades d'escacs, trobades de tennis-taula...).

Participar  

la  

coordinadora  

del  

PCEE  

en  

les  

reunions,  

trobades  

i

formació ofertades des del Consell Esportiu del Berguedà.

Les  

actuacions  

dins  

del  

Pla  

Català  

de  

l'Esport  

que  

realitzem  

des  

de

l'escola són:

Extraescolars  

esportives:  

tennis  

taula  

en  

anglès,  

ball  

esportiu,

roda d'esports i esports alternatius.

Participació  

als  

crossos  

i  

pedalades  

organitzades  

pel  

Consell

Esportiu  

del  

Berguedà  

juntament  

amb  

els  

ajuntaments  

de  

les

poblacions on es realitzen.

Sortides amb els xanquers de l'escola.

Trobades   

esportives   

intercentres:   

hi   

participen   

més   

de   

300

alumnes de la comarca.

Cada 4 anys, organització de les olimpíades de l'escola.